Προηγούμενη
Εργαστηριακές Εξετάσεις
Φάρμακα
Ανάπτυξη ωαρίων-Πρωτόκολλα
Ωοληψία/Εμβρυομεταφορά
Βλαστοκύστη
Υποβοηθούμενη Εκκόλαψη (assisted hatching)
Προεμφυτευτική διάγνωση (Preimplantation diagnosis)
Κατάψυξη/κρυοσυντήρηση εμβρύων
Δωρεά ωαρίων, σπέρματος ή εμβρύων
Αποτέλεσμα - Εγκυμοσύνη
Ψυχολογία Συμβουλευτική και Υποστηρικτική


Ανάπτυξη ωαρίων-Πρωτόκολλα
 

Δ. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΧΘΟΥΝ ΠΟΛΛΑ ΩΑΡΙΑ

Εχει γίνει διεθνώς αποδεκτό ότι τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλότερα όταν τοποθετούμε στην μήτρα πάνω από ένα έμβρυα. Για τον λόγο αυτό στην εξωσωματική γονιμοποίηση προσπαθούμε να αναπτυχθούν στην ωοθήκη περισσότερα του ενός ωοθυλάκια, με σκοπό να αναρροφήσουμε στην ωοληψία αρκετά ωάρια για να αυξήσουμε τις πιθανότητες για πολλά έμβρυα.
Η επιλογή φαρμακευτικού πρωτοκόλλου είναι συνάρτηση του ιστορικού του ζευγαριού, της ηλικίας της γυναίκας, της ποιότητας του σπέρματος, της εικόνας που παρουσιάζει ο βιοχημικός και ορμονικός έλεγχος της γυναίκας και φυσικά στην διάρκεια της εφαρμογής του πρωτοκόλλου γίνονται διορθωτικές μεταβολές ανάλογα με την ανταπόκριση της γυναίκας.

Να τονίσουμε εδώ ότι θα σας δώσουμε ειδικό ξεχωριστό έντυπο με το ΔΙΚΟ ΣΑΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ και τις αναλυτικές επεξηγήσεις του, το οποίο θα πρέπει να ακολουθείτε με προσοχή ιδιαίτερα στις πιθανές μεταβολές που θα κάνουμε κατά την εξέλιξη της αγωγής.

Εδώ πρέπει να τονίσουμε ιδιαιτέρως ότι σε πολλές περιπτώσεις κάνουμε εξωσωματική γονιμοποίηση σε φυσικό κύκλο με λήψη του ενός ωαρίου που παράγει μόνη της η γυναίκα.

Σε όλα τα πρωτόκολλα κάνουμε παρακολούθηση με :

α) Υπερηχογράφημα για μέτρηση των ωοθυλακίων και του ενδομητρίου καθώς και για μελέτη με έγχρωμο Doppler της αγγειακής υποστήριξης της μήτρας και του ενδομητρίου και
β) Μέτρηση ορμονικών μεταβολών στο αίμα της γυναίκας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στην οιστραδιόλη όταν κρίνεται αναγκαίο.

Τα αποτελέσματα των υπερήχων και της οιστραδιόλης μας καθοδηγούν να συνεχίσουμε την αρχική δόση γοναδοτροφινών ή να μεταβάλουμε την δοσολογία αυξάνοντας ή μειώνοντας την δόση.
Οταν τα μεγαλύτερα ωοθυλάκια φθάσουν σε μέγεθος 14-16 χιλιοστά θα πρέπει να έχετε μια σεξουαλική επαφή ώστε να ανανεωθεί το σπέρμα.
Οι υπερηχογραφικές μετρήσεις και οι τιμές της οιστραδιόλης φτάνοντας σε κάποια επίπεδα που θεωρούνται επίπεδα ωριμάνσεως μας οδηγούν στην χορήγηση μιας ενέσεως χοριακής γοναδοτροπίνης, που έχει όμοια δράση με την LH (10000 μονάδες Pregnyl ή Profasi). Η χορήγηση της LH οδηγεί σε ωρίμανση το ωάριο επίσης μπορεί να οδηγήσει σε ωοθυλακιορρηξία γι αυτό γίνεται σε συγκεκριμένη ώρα, διότι η συλλογή των ωαρίων πρέπει να γίνει λίγο πριν την πιθανή ωοθυλακιορρηξία (πριν τις 36 ώρες).

Εδώ θα αναφέρουμε μια ιδιαίτερη μέθοδο εξωσωματικής γονιμοποίησης χωρίς φάρμακα διέγερσης για πολλαπλή ανάπτυξη ωαρίων κατά την οποία σε φυσικό κύκλο παρακολουθούμε την εξέλιξη στο ωάριο που παράγει μια από τις δύο ωοθήκες και όταν θεωρηθεί ώριμο προχωρούμε σε ωοληψία (Natural cycle IVF).

Αρχή σελίδας

 

 

 
© 1999-2008 Μονάδα Αναπαραγωγικής Ιατρικής
Αναστασίου 8, 11524 Αθήνα, τηλ. 210 6912900, ivf@gynecology.gr